செப்புத் திருமேனிகள் வார்த்தெடுக்கும் செய்முறைகளும் அமைப்பு முறைகளும்

செப்புத் திருமேனிகள் வார்த்தெடுக்கும் செய்முறைகளும் அமைப்பு முறைகளும், ம.பாபு; காவ்யா, பக்.318; ரூ.320; ஐம்பொன்னில் செம்பு அதிகம் கலந்து வார்க்கப்படும் திருவுருவத்தை செப்புத் திருமேனி என்பர். தொடக்கத்தில் இறைவன் உருவங்களே உருவாக்கப்பட்டன. பின்னர் அரசர், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள் போன்றோர் திருமேனிகளையும் செப்புத் திருமேனிகளாக வடித்தனர். தமிழகத் திருக்கோயில்களில் இடம்பெறும் கலைப் பாணிகளை வரலாற்று நோக்கில் வகைப்படுத்தி விளக்கியுள்ளார் ஆய்வாளர். பண்டைக் காலத்தில் சிற்பக்கலை இருந்ததற்கான சான்றுகளை சிலப்பதிகாரத்தைக் கொண்டும், சங்க காலத்தில் உலோகங்களால் திருமேனிகள் செய்யப்பட்டதை நன்னன் என்ற அரசனின் வரலாறு கொண்டும் விளக்கியுள்ளது […]

Read more

செப்புத் திருமேனிகள் வார்த்தெடுக்கும் செய்முறைகளும் அமைப்பு முறைகளும்

செப்புத் திருமேனிகள் வார்த்தெடுக்கும் செய்முறைகளும் அமைப்பு முறைகளும், ம.பாபு, காவ்யா, விலை 320ரூ. கோவில்களில் பெரும்பாலும் உற்சவ மூர்த்தியாக இருக்கும் செப்புத் திருமேனிகள் ஐம்பொன்னால் எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றன? அவற்றில் எந்த உலோகங்கள் எவ்வளவு அளவில் சேர்க்கப்படுகின்றன என்பது போன்ற நுணுக்கமான செய்திகளை இந்த நூல் சிறப்பாக பதிவு செய்து இருக்கிறது. பல்லவர் காலம் முதல் தற்காலம் வரை செப்புத்திருமேனிகளை செய்வதற்கு கையாளப்படும் பாணிகளையும் இந்த நூல் தருகிறது. நடராசர் சிலையான ஆடவல்லானின் தத்துவம், ஆடற்கலை இலக்கணங்கள், சிலைகளில் இடம்பெறும் ஆடை, ஆபரண, ஆயுதங்கள் பற்றிய […]

Read more