பொங்கல் விழாச் சிந்தனைகள்

பொங்கல் விழாச் சிந்தனைகள், ஐவர் வழி.வ.வேட்பையன், திருவள்ளுவர் மன்றம், விலை 150ரூ. பொங்கல் பற்றியும், இலக்கியங்கள் குறித்தும் பயனுள்ள கட்டுரைகள் கொண்ட நூல். தமிழறிஞர்கள் புலவர்களும், எழுதிய கட்டுரைகள் சிந்தனைக்கு விருந்தளிக்கின்றன. நன்றி: தினத்தந்தி, 3/1/2018.

Read more

பொங்கல் விழாச் சிந்தனைகள்

பொங்கல் விழாச் சிந்தனைகள், ஐவர்வழி வ.வேம்பையன், திருவள்ளுவர் மன்றம், விலை 150ரூ. பொங்கல் விழா பற்றிய கட்டுரைகள் கொண்ட நூல். பொங்கலை பல கோணங்களில் ஆராயும் கட்டுரைகள். சுருக்கமாகச் சொன்னால், பொங்கல் பற்றிய ஓர் அரிய ஆவணம் என்றே கூறலாம். நன்றி: தினத்தந்தி, 1/3/2017.

Read more