நீர் உயிரின் வேர்

நீர் உயிரின் வேர், சான்றோர் தளம், அமிர்தம் பீட்டர் ராசன், விலைரூ.90. நீர் குறித்த துல்லியமான விபரங்கள் அடங்கிய நுால். அறிவியல் பார்வையுடன் தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் அடங்கியுள்ளன.புத்தகத்தில், ஐந்து இயல்கள் உள்ளன. நீர் என்பது என்ன என்பதில் துவங்கி, அதன் அளவு, தரம், நீரை சீராக்கும் முறைகள், நீர் மேலாண்மை, விவசாயம் என முறைப்படுத்தி தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. தெளிவான அறிவியல் தகவல்களுடன் தரப்பட்டுள்ளது. அறிவைத் திறக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. நீரின்றி அமையாது இவ்வுலகு என்பதை தெள்ளத்தெளிவாக விவரித்து, […]

Read more