பெரியார் அடுக்குச்சொல் மற்றும் சில கட்டுரைகள்

பெரியார் அடுக்குச்சொல் மற்றும் சில கட்டுரைகள், சு.ஒளிச்செங்கோ, சங்கமி வெளியீடு, விலை 60ரூ. திருந்தச் சொல்லி, திருந்திடச் சொல்லி பெரியாரின் பேச்சுகளையும் எழுத்துகளையும் படிக்கிற ஒருவர் வியப்புக்கு ஆளாகும் விஷயங்களில் ஒன்று நீளநீளமான வாக்கியங்கள். ஆனால் அனைத்தும் எளிமையோ எளிமையாக இருக்கும். சொல்ல வந்த கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் வெவ்வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லி, அதை நினைவில் பதியவைக்கும் முயற்சி அது. எப்போதும் அலைபாய்ந்துகொண்டிருக்கும் மனித மனத்தில், எந்தவொரு கருத்தையும் மூன்று முறை சொல்லி கவனத்தை ஈர்க்க முயற்சித்தது பவுத்தம். பெரியாரும் அதே அணுகுமுறையைக் கையாண்டார் […]

Read more