நானா போனதும் தானா வந்ததும்

நானா போனதும் தானா வந்ததும், பாக்கியம் ராமசாமி, வானதி பதிப்பகம், விலை 100ரூ. ஜாம்பஜார் ஜக்கு சிரிப்பு மருந்து, தினமும் இரண்டு வேளைகள் என்னும் குறிப்போடு முப்பத்தெட்டுவிதமான வைத்தியங்கள். போதாக்குறைக்கு தொழில்முறை டாக்டர் ஒருவரே (டாக்டர் என். சுந்தர்) அணிந்துரை தந்திருக்கிறார். சிரிப்பு வைத்திய நிபுணர் பாக்கியம் ராமசாமியின் நானா போனதும் தானா வந்ததும், நூலுக்குத்தான். பாக்கியம் ராமசாமியிடம் உம்மணா மூஞ்சிகூடத் தோற்றுப் போய்விடுவான் என்று கல்கி. ராஜேந்திரன் முன்னுரைப்பதை கிராப்பைக் கலைக்க இருநூரு ரூபாயா? கட்டுரை ஒன்றே நிரூபித்து விடுகிறது. தாத்தா தம்முடைய […]

Read more

நானா போனதும் தானா வந்ததும்

நானா போனதும் தானா வந்ததும், பாக்கியம் ராமசாமி, வானதி பதிப்பகம், விலை ரூ. 100. ‘சிரிப்பு மருந்து, தினமும் இரண்டுவேளைகள்’ என்னும் குறிப்போடு முப்பத்தெட்டுவிதமான ‘வைத்தியங்கள்!’  போதாக்குறைக்கு தொழில்முறை டாக்டர் ஒருவரே (டாக்டர் என். சுந்தர்) அணிந்துரை தந்திருக்கிறார். ‘சிரிப்பு வைத்திய நிபுணர்’ பாக்கியம் ராமசாமியின் ‘நானா போனதும், தானா வந்ததும்! ’ நூலுக்குத்தான்!  ‘ பாக்கியம் ராமசாமியிடம் உம்மணா மூஞ்சிகூடத் தோற்றுப் போய்விடுவான்’ என்று கல்கி. ராஜேந்திரன் முன்னுரைப்பதை ‘கிராப்பைக் கலைக்க இருநூரு ரூபாயா?’ கட்டுரை ஒன்றே  நிரூபித்து விடுகிறது. ‘தாத்தா’ தம்முடைய […]

Read more