தமிழருவி

தமிழருவி, தமிழருவி மணியன், விகடன் பிரசுரம், 757, அட்ணணாசாலை, சென்னை 2, பக். 320, விலை 115ரூ. To buy this Tamil book online – www.nhm.in/shop/100-00-0000-838-6.html தமிழருவி மணியனின் துணிச்சலான அரசியல் விமர்சனங்கள், இந்த நூலில் காணப்படுகின்றன. ஒரு குடும்பத்தில் தனி மனிதர் ஒருவர் தவறு செய்தால், பாதிக்கப்படுவது அந்த குடும்பத்தினர் மட்டுமே. ஆனால் அரசியலில் நுழைந்து பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் தவறு செய்தால், அதனால் பாதிக்கப்படுவது, நாடும், நாட்டு மக்களும்தான் என அரசியலில் உள்ள அழுக்கை கட்டுரைகளில் இவர் […]

Read more